Tra cứu đơn hàng

TRA CỨU THÔNG TIN ĐẶT CHỖ QUA MÃ ĐƠN HÀNG

Mô tả

- Truyền thông mã đơn hàng để lấy về thông tin chi tiết của booking

Kết nối

Sử dụng XML Web Service


- Url web service: https://api.datacom.vn/AgentDataWS.asmx?op=GetBookingByOrderId

- Giao thức: POST

- Cấu trúc XML request

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Header>

<Authentication xmlns="http://tempuri.org/">

<HeaderUser>string</HeaderUser>

<HeaderPassword>string</HeaderPassword>

</Authentication>

</soap:Header>

<soap:Body>

<GetBookingByOrderId xmlns="http://tempuri.org/">

<Account>string</Account>

<Password>string</Password>

<OrderId>int</OrderId>

</GetBookingByOrderId>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

 

Bảng mô tả chi tiết ý nghĩa các tham số

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

OrderId

Id đơn hàng nhận được sau khi

đặt chỗ

Int

1234567

 

Sử dụng JSON

- Url: https://api.datacom.vn/agent-data/get-booking-by-orde

- Giao thức: GET

- Tham số trên URL:

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

account

Tài khoản

String

 

password

Mật khẩu

String

 

orderId

Mã đặt chỗ

String

520626

 

Ví dụ: https://api.datacom.vn/agent-data/get-booking-by- order?account=DC7103&password=demo@1234&orderId=520626


TRA CỨU THÔNG TIN ĐẶT CHỖ QUA MÃ ĐẶT CHỖ

Mô tả

- Truyền thông mã đặt chỗ để lấy về thông tin chi tiết của booking

Kết nối

Sử dụng XML Web Service

- Url web service:http://api.datacom.vn/AgentDataWS.asmx?op=GetBookingByBookingCode

- Giao thức: POST

- Cấu trúc XML request

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Header>

<Authentication xmlns="http://tempuri.org/">

<HeaderUser>string</HeaderUser>

<HeaderPassword>string</HeaderPassword>

</Authentication>

</soap:Header>

<soap:Body>

<GetBookingByBookingCode xmlns="http://tempuri.org/">

<Account>string</Account>

<Password>string</Password>

<BookingCode>string</BookingCode>

</GetBookingByBookingCode>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

 

Bảng mô tả chi tiết ý nghĩa các tham số

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

BookingCode

Mã đặt chỗ

String

58984568

 

Sử dụng JSON

- Url: https://api.datacom.vn/agent-data/get-booking-by-order

- Giao thức: GET


- Tham số trên URL:

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

account

Tài khoản

String

 

password

Mật khẩu

String

 

bookingCode

Mã đặt chỗ

String

58984568

 

Ví dụ: https://api.datacom.vn/agent-data/get-booking-by- code?account=DC7103&password=demo@1234&bookingCode=58984568


TRA CỨU DANH SÁCH ĐẶT CHỖ THEO KHOẢNG NGÀY

Mô tả

- Truyền khoảng thời gian để lây về danh sách các đơn hàng

Kết nối

Sử dụng XML Web Service

- Url web service: http://api.datacom.vn/AgentDataWS.asmx?op=GetListBooking

- Giao thức: POST

-  Cấu trúc XML request

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Header>

<Authentication xmlns="http://tempuri.org/">

<HeaderUser>string</HeaderUser>

<HeaderPassword>string</HeaderPassword>

</Authentication>

</soap:Header>

<soap:Body>

<GetListBooking xmlns="http://tempuri.org/">

<Account>string</Account>

<Password>string</Password>

<FromDate>dateTime</FromDate>

<ToDate>dateTime</ToDate>

</GetListBooking>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

 

Bảng mô tả chi tiết ý nghĩa các tham số

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

FromDate

Ngày bắt đầu

DateTime

2018-06-14T05:30:00

ToDate

Ngày cuối

DateTime

2018-06-14T05:30:00

 

Sử dụng JSON

- Url: https://api.datacom.vn/agent-data/get-list-booking

- Giao thức: GET

- Tham số trên URL:

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

account

Tài khoản

String

 

password

Mật khẩu

String

 

fromDate

Ngày bắt đầu

String

20122017

toDate

Ngày cuối

String

29122017

 

Ví dụ: https://api.datacom.vn/agent-data/get-list- booking?account=DC7103&password=demo@1234&fromDate=20122017&toDate=291 22017


CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRẢ VỀ

Dạng XML

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<GetBookingByBookingCodeResponse xmlns="http://tempuri.org/">

<GetBookingByBookingCodeResult>

<Id>int</Id>

<BookingStatusDepart>string</BookingStatusDepart>

<BookingStatusReturn>string</BookingStatusReturn>

<BookingCodeDepart>string</BookingCodeDepart>

<BookingCodeReturn>string</BookingCodeReturn>

<StartPoint>string</StartPoint>

<EndPoint>string</EndPoint>

<DepartDate>dateTime</DepartDate>

<ReturnDate>dateTime</ReturnDate>

<Itinerary>int</Itinerary>

<AirlineCodeDepart>string</AirlineCodeDepart>

<AirlineCodeReturn>string</AirlineCodeReturn>

<BookingDate>dateTime</BookingDate>

<Timelimit>dateTime</Timelimit>

<IssueDate>dateTime</IssueDate>

<ContactName>string</ContactName>

<ContactTitle>boolean</ContactTitle>

<Address>string</Address>

<Email>string</Email>

<Phone>string</Phone>

<System>string</System>

<Remark>string</Remark>

<TotalPrice>double</TotalPrice>

<TotalFee>double</TotalFee>

<TotalBagPrice>double</TotalBagPrice>

<Discount>double</Discount>

<Currency>string</Currency>

<Note>string</Note>

<ResponseTime>double</ResponseTime>

<ErrorMessage>string</ErrorMessage>

<PaymentMethod>string</PaymentMethod>

<BookingImage>string</BookingImage>

<ListPassenger>

<Passenger>

<Id>int</Id>

<PassengerTypeCode>string</PassengerTypeCode>

<BookingId>int</BookingId>

<Nationality>string</Nationality>

<IssueCountry>string</IssueCountry>

<TicketNumber>string</TicketNumber>

<FirstName>string</FirstName>

<LastName>string</LastName>

<Gender>boolean</Gender>

<Birthday>dateTime</Birthday>

<Price>double</Price>

<Tax>double</Tax>

<Fee>double</Fee>

<PriceReturn>double</PriceReturn>

<TaxReturn>double</TaxReturn>

<FeeReturn>double</FeeReturn>

<PassportNumber>string</PassportNumber>

<PassportExpirationDate>dateTime</PassportExpirationDate>


<TicketImage>string</TicketImage>

<ListPassengerType xsi:nil="true" />

<ListBooking xsi:nil="true" />

<ListNationality xsi:nil="true" />

<ListIssueCountry xsi:nil="true" />

</Passenger>

</ListPassenger>

<ListBaggage>

<Baggage>

<Id>int</Id>

<PassengerId>int</PassengerId>

<BookingId>int</BookingId>

<BaggageContent>string</BaggageContent>

<Price>double</Price>

<Value>string</Value>

<Currency>string</Currency>

<FlightType>int</FlightType>

<ListPassenger xsi:nil="true" />

<ListBooking xsi:nil="true" />

</Baggage>

</ListBaggage>

<ListFlightSegment>

<FlightSegment>

<Id>int</Id>

<FlightId>int</FlightId>

<DepartureDate>dateTime</DepartureDate>

<ArrivalDate>dateTime</ArrivalDate>

<Class>string</Class>

<StartTerminal>string</StartTerminal>

<EndTerminal>string</EndTerminal>

<DepartureCityCode>string</DepartureCityCode>

<DestinationCityCode>string</DestinationCityCode>

<DepartureAirportCode>string</DepartureAirportCode>

<DestinationAirportCode>string</DestinationAirportCode>

<AirlineCode>string</AirlineCode>

<OpAirlineCode>string</OpAirlineCode>

<FlightNo>string</FlightNo>

<FlightDuration>double</FlightDuration>

<AircraftIATA>string</AircraftIATA>

<ItemsNo>int</ItemsNo>

<StopPoint>string</StopPoint>

<StopTime>double</StopTime>

<Visible>boolean</Visible>

<IsLastItem>boolean</IsLastItem>

<DifferentDay>boolean</DifferentDay>

<OvernightStop>boolean</OvernightStop>

<ChangeTerminal>boolean</ChangeTerminal>

<ChangeAirport>boolean</ChangeAirport>

<Transit>boolean</Transit>

<AirportChangeTo>string</AirportChangeTo>

<FrstDwnlnStp>string</FrstDwnlnStp>

<LastDwnlnStp>string</LastDwnlnStp>

</FlightSegment>

</ListFlightSegment>

</GetBookingByBookingCodeResult>

</GetBookingByBookingCodeResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

 

Dạng JSON

{

"Id": 520626,

"BookingStatusDepart": "FAIL",


"BookingStatusReturn": "", "BookingCodeDepart": "", "BookingCodeReturn": "", "StartPoint": "HAN",

"EndPoint": "SGN",

"DepartDate": "2018-06-14T05:30:00", "ReturnDate": "2018-06-14T05:30:00",

"Itinerary": 1, "AirlineCodeDepart": "VJ", "AirlineCodeReturn": "",

"BookingDate": "2017-12-26T13:31:58.647",

"ContactName": "Long Nguyen", "ContactTitle": true, "Address": "Ha Noi",

"Email": "long@gmail.com", "Phone": "0945378166", "System": "LOWCOST",

"Remark": "Đăng nhập thất bại", "TotalPrice": 1232000.0,

"TotalFee": 0.0,

"TotalBagPrice": 0.0,

"Discount": 0.0,

"Currency": "VND",

"Note": "",

"ResponseTime": 12.1022126, "ErrorMessage": "Đăng nhập thất bại", "PaymentMethod": "",

"BookingImage": "", "ListPassenger": [{

"Id": 852088,

"PassengerTypeCode": "ADT", "BookingId": 520626, "FirstName": "Long", "LastName": "Nguyen", "Gender": true,

"Birthday": "1990-05-29T00:00:00",

"Price": 0.0,

"Tax": 0.0,

"Fee": 0.0,

"PriceReturn": 0.0,

"TaxReturn": 0.0,

"FeeReturn": 0.0,

"PassportNumber": "123456789", "PassportExpirationDate": "2020-01-01T00:00:00"

}

],

"ListBaggage": [], "ListFlightSegment": [{

"Id": 611123,

"FlightId": 603350,

"DepartureDate": "2018-06-14T05:30:00", "ArrivalDate": "2018-06-14T07:35:00",

"Class": "Eco        ", "DepartureCityCode": "HAN", "DestinationCityCode": "SGN", "DepartureAirportCode": "HAN", "DestinationAirportCode": "SGN", "AirlineCode": "VJ", "OpAirlineCode": "VJ", "FlightNo": "VJ123", "FlightDuration": 0.0,

"ItemsNo": 1,

"StopPoint": "0",


"StopTime": 0.0, "Visible": true, "IsLastItem": false, "DifferentDay": false, "OvernightStop": false, "ChangeTerminal": false, "ChangeAirport": false, "Transit": true, "AirportChangeTo": ""

}

]

}

 

Bảng mô tả chi tiết ý nghĩa các thuộc tính của lớp Booking

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

Id

Mã đơn hàng

Int

35064980

BookingStatusDepart

Trạng thái chiều đi

String

OK

BookingStatusReturn

Trạng thái chiều về

String

OK

BookingCodeDepart

Mã đặt chỗ chiều đi

String

58984568

BookingCodeReturn

Mã đặt chỗ chiều về

String

HG7HJB

StartPoint

Điểm đi

String

HAN

EndPoint

Điểm đến

String

SGN

DepartDate

Ngày đi

DateTime

2018-06-14T05:30:00

ReturnDate

Ngày về

DateTime

2018-06-14T05:30:00

Itinerary

Kiểu hành trình

Int

2

AirlineCodeDepart

Hãng chiều đi

String

VJ

AirlineCodeReturn

Hãng chiều về

String

JQ

BookingDate

Ngày đặt chỗ

DateTime

2018-06-14T05:30:00

Timelimit

Thời hạn giữ chỗ

DateTime

2018-06-14T05:30:00

IssueDate

Ngày xuất vé

DateTime

 

ContactName

Người liên hệ

String

 

ContactTitle

Giới tính

Boolean

 

Address

Địa chỉ liên hệ

String

 

Email

Email liên hệ

String

 

Phone

Số điện thoại liên hệ

String

 

System

Hệ thống

String

 

Remark

Ghi chú

String

 

TotalPrice

Tổng giá vé

Double

 

TotalFee

Tổng phí dịch vụ

Double

 

TotalBagPrice

Tổng phí hành lý

Double

 

Discount

Giảm giá

Double

 

Currency

Mã tiền tệ

String

 

Note

Ghi chú

String

 

ResponseTime

Thời gian trả kết quả

Double

 

ErrorMessage

Mã lỗi

String

 

PaymentMethod

Phương thức thanh toán

String

 

BookingImage

Mặt booking

String

 

ListPassenger

Danh sách hành khách

List

 

ListBaggage

Danh sách hành lý

List

 

ListFlightSegment

Danh sách chuyến bay

List

 

 

Tags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom