Nhóm thẻ XML dùng chung

Bảng mô tả chi tiết ý nghĩa các thẻ trong nhóm thẻ Authentication

Trường thông tinMô tảKiểu dữ liệuVí dụ
HeaderUserTài khoản Header xác thực WS
Stringuser
HeaderPasswordMật khẩu Header xác thực WS
String
******

Trường thông tinMô tảKiểu dữ liệuVí dụ
UserTài khoản
Stringtest@email.com
PasswordMật khẩu tài khoản
String
******

Tags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom