Hủy vé

Mô tả

- Truyền thông tin mã đặt chỗ để tiến hành hủy vé.

- Khách hàng cần cài đặt tài khoản xuất vé lên phần quản trị của API và bật tính năng xuất vé.

- Chỉ áp dụng cho Vietnam Airlines (VN).

Kết nối


Sử dụng XML Web Service

- Url web service: https://api.datacom.vn/FlightWS.asmx?op=VoidTicket

- Giao thức: POST

- Cấu trúc XML request

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Header>

<Authentication xmlns="http://tempuri.org/">

<HeaderUser>string</HeaderUser>

<HeaderPassword>string</HeaderPassword>

</Authentication>

</soap:Header>

<soap:Body>

<VoidTicket xmlns="http://tempuri.org/">

<Account>string</Account>

<Password>string</Password>

<BookingCode>string</BookingCode>

<TotalTicket>int</TotalTicket>

<CancelBooking>boolean</CancelBooking>

</VoidTicket>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

 

Bảng mô tả chi tiết ý nghĩa các tham số

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

BookingCode

Mã đặt chỗ

String

XUA8YD

TotalTicket

Tổng số vé

Int

1

CancelBooking

Hủy booking

Boolean

True

 

Sử dụng JSON

- Url: https://api.datacom.vn/flight/void-ticket

- Giao thức: GET

- Tham số trên URL:

Trường thông tin

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Ví dụ

account

Tài khoản

String

 

password

Mật khẩu

String

 

bookingCode

Mã đặt chỗ

String

XUA8YD

totalTicket

Tổng số vé

String

1

cancelBooking

Hủy booking (true-false)

String

true

 

Ví dụ:


https://api.datacom.vn/flight/void- ticket?account=demo@datacom.vn&password=xxx&bookingCode=XUA8YD&totalTicket

=1&cancelBooking=true

Cấu trúc dữ liệu trả về

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<VoidTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/">

<VoidTicketResult>string</VoidTicketResult>

</VoidTicketResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

 

Nếu API trả về kết quả bắt đầu bằng “ERR”: Huỷ vé thất bại.

Nếu API trả về kết quả mặt booking với các vé đã hủy: Hủy vé thành công.
Tags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom