Bảo mật

Thông tin chung về phương thức bảo mật của hệ thống

- Tất cả các phương thức của Web Service đều cần tài khoản xác thực để thực hiện gửi yêu cầu.

- Web Service có 02 lớp bảo mật bao gồm:

 Lớp bảo mật phần Header của web service (Authentication Soap Header): Khi gửi request tới server, server sẽ kiểm tra phần này trước, nếu không đúng tài khoản xác thực, request sẽ bị từ chối.

 Lớp bảo mật trong mỗi phương thức: Mỗi khách hàng sẽ được cấp 01 bộ tài khoản, bao gồm email và mật khẩu. Khi thực hiện gửi request, server sẽ kiểm tra tài khoản này trước khi trả về dữ liệu. Nếu tài khoản sai, server sẽ trả về dữ liệu trống.

- Định tuyến server: Đối tác cần khai báo địa chỉ server thực hiện request để chúng tôi thực hiện việc mở cổng kết nối và định tuyến tới server của đối tác. Nếu server của đối tác chưa được định tuyến từ chúng tôi, kết nối sẽ không thực hiện được
Tags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom