Nhập vé

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS giúp cho đại lý có thể thêm các vé đã xuất ngoài hệ thống EBS để quản lý đồng bộ trên cùng 1 hệ thống

1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:

Trong mục: " Quản lý vé xuất "

➢ Điền các trường thông tin vào bảng Thêm vé sau đó bấm nút: " Lưu ".

➢ Bấm nút: " Thêm ". Để thêm vé đã xuất vào để quản lý. Sau đó hiện 1 bảng Thêm vé.


Tags:

Quản lý vé xuất