Nhập vé

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS giúp cho đại lý có thể thêm các vé đã xuất ngoài hệ thống EBS để quản lý đồng bộ trên cùng 1 hệ thống1. Trên trình duyệt web điền link: http://agent.datacom.vn/.
2. Điền thông tin: Mã đại lý – Tài khoản – Mật khẩu. ( được cấp sau khi đăng ký sử dụng phần mềm ).
3. Bấm nút: 

 ● Sau khi đăng nhập sẽ hiện: “ Trang chủ” của phần mềm:Trong mục: " Quản lý vé xuất "➢ Bấm nút    để thêm vé đã xuất vào để quản lý. Sau đo hiện 1 bảng Thêm vé

➢ Điền các trường thông tin vào bảng Thêm vé sau đó bấm nút  
Tags:

Quản lý vé xuất