Quản lý vé xuất

news

Báo cáo doanh thu - lợi nhuận

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý quản lý toàn bộ vé đã xuất trên hệ thống, nhằm kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của đại lý.
news

Nhập vé

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS giúp cho đại lý có thể thêm các vé đã xuất ngoài hệ thống EBS để quản lý đồng bộ trên cùng 1 hệ thống