Tích hợp lên website

Hệ thống giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến SBS cho phép đại lý tích hợp lên website của mình 1 cách thuận tiện, dễ dàng

Thông tin cần biết.

 • Ngôn ngữ tích hợp: HTML, Javascript
 • Thư viện: jQuery, jQuery UI
 • Lưu ý: Trong quá trình tích hợp, nếu xảy ra sự cố xung đột mã nguồn hoặc phiên bản của thư
  viện jQuery, vui lòng hỏi bộ phận Trợ giúp khách hàng của Datacom để được hướng dẫn cụ thể.

1. Tích hợp module tìm kiếm chuyến bay.

Giới thiệu.

 • Module này dùng để nhập liệu các thông số tìm kiếm chuyến bay.
 • Khách hàng có thể tích hợp module này tại trang chủ của website hoặc bất cứ vị trí nào
  muốn chứa form tìm kiếm chuyến bay.

Hướng dẫn.

 • Bước 1: Copy đoạn mã nhúng dưới đây, dán vào vị trí muốn xuất hiện form tìm kiếm trên website của bạn.


<div id='dtc-search'></div> <script type='text/javascript'

var dtc_search = {
path: ('https:' == document.location.protocol ? 'https://'

'http://') + 'plugin.datacom.vn', productKey: 'your_product_key'

languageCode: 'vi'

       };

       (function () {

var dtc_head = document.getElementsByTagName('head')[0]; var dtc_script = document.createElement('script'); dtc_script.async = true;
dtc_script.src

dtc_search.path.concat('/Resources/Static/Js/plugin.js?v=' + (new Date().getTime()))

dtc_script.charset = 'UTF-8'

dtc_head.appendChild(dtc_script); })(); 

</script

 • Bước 2: Thay đổi các tham số đầu vào theo tài khoản của khách hàng.

              -  productKey: Điền vào mã sản phẩm (product key) của khách hàng.

              - languageCode: Ngôn ngữ hiển thị

 • 'vi': Tiếng Việt
 • 'en': Tiếng Anh
 • Lưu ý: Mã HTML trên website của khách hàng phải chứa một thẻ <div id="dtc-search"/> duy nhất, phần mềm sẽ chạy lỗi nếu bị trùng lặp id thẻ.

2. Tích hợp module kết quả tìm kiếm chuyến bay.

Giới thiệu.
 • Module này dùng để chứa kết quả tìm kiếm chuyến bay.
 • Khách hàng cần chuẩn bị một trang web trên website của mình để chứa module này.
            Ví dụ: http://yourdomain.com/flightsearch.html


Hướng dẫn.

 • Bước 1: Copy đoạn mã nhúng dưới đây, dán vào vị trí muốn xuất hiện kết quả tìm kiếm chuyến bay trên website của bạn.


<div id='dtc-result'></div> <script type='text/javascript'

var dtc_result = {
path: ('https:' == document.location.protocol ? 'https://'

'http://') + 'plugin.datacom.vn', productKey: 'your_product_key'

languageCode: 'vi'

       };

       (function () {

var dtc_head = document.getElementsByTagName('head')[0]; var dtc_script = document.createElement('script'); dtc_script.async = true;
dtc_script.src

dtc_result.path.concat('/Resources/Static/Js/plugin.js?v=' + (new Date().getTime()))

dtc_script.charset = 'UTF-8'

dtc_head.appendChild(dtc_script); })(); 

</script


 • Bước 2: Thay đổi các tham số đầu vào theo tài khoản của khách hàng.
             - productKey: Điền vào mã sản phẩm (product key) của khách hàng.

             - languageCode: Ngôn ngữ hiển thị
 • 'vi': Tiếng Việt
 • 'en': Tiếng Anh
 • Lưu ý: Mã HTML trên website của khách hàng phải chứa một thẻ duy nhất, phần mềm sẽ chạy lỗi nếu bị trùng lặp id thẻ.
 • Bước 3: Cài đặt URL trang chứa kết quả tìm kiếm lên hệ thống của Datacom bằng cách:
   - Truy cập trang Quản trị hệ thống bằng tài khoản đại lý được tạo: https://agent.datacom.vn

             - Truy cập Cài đặt > Cấu hình hệ thống.

- Cập nhật thông số URL kết quả tìm kiếm bằng URL trang chứa kết quả tìm kiếm chuyến bay của bạn, bấm Lưu thay đổi.

Tags:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống đặt vé máy bay SBS