1.3 Tìm giá vé thấp nhất theo tháng

Tìm giá vé thấp nhất theo tháng

1.3. Tìm giá vé thấp nhất theo tháng

Mô tả

▪ Tính năng này cho phép tìm kiếm thông tin chuyến bay và giá vé thấp nhất của tất cả các ngày trong tháng trên một hành trình cụ thể.

▪ Đối tác có thể sử dụng để phát triển tính năng tìm kiếm vé rẻ theo tháng:

▪ API sẽ trả về danh sách chứa giá vé rẻ nhất của từng hãng hàng không LCC tương ứng với mỗi ngày trong tháng.

▪ Lưu ý: Tính năng này hiện tại chỉ áp dụng cho các chặng bay nội địa Việt Nam và trên các hãng hàng không LCC.

Kết nối
▪ URL: http://platform.datacom.vn/flights/searchmonth

▪ Giao thức: POST

▪ Cấu trúc dữ liệu gửi đi:

{
"StartPoint": "string",

"EndPoint": "string",
"Airline": "string",
"Month": 0,
"Year": 0,
"HeaderUser": "string",
"HeaderPass": "string",
"ProductKey": "string",
"Language": "string",
"AgentAccount": "string",
"AgentPassword": "string"
}Bảng mô tả cấu trúc dữ liệu SearchMonthRequest

Trường thông tin
Bắt buộc
Mô tả
Kiểu dữ liệu
Ví dụ
StartPoint
Mã sân bay, thành phố đi
string
HAN
EndPoint

Mã sân bay, thành phố đến
string
SGN
Airline
Không
Mã hàng hàng không. Để giá trị ALL hoặc trống muốn lấy tất cả các hãng LCC

string
ALL
Month
Tháng.
int 6
Year
Năm.
int 2019
Thông tin xác thực API

Xem mô tả ở mục

Các thuộc tính dùng chung

.
Kết quả trả về
▪ Cấu trúc dữ liệu trả về:

{
"ListMinPrice": [
{
"DepartDate": "2019-04-09T17:56:53.718Z",
"ListFareData": [
{
"FareDataId": 0,
"Airline": "string",
"Itinerary": 0,
"Leg": 0,
"Promo": true,
"Currency": "string",
"System": "string",
"Adt": 0,
"Chd": 0,
"Inf": 0,
"FareAdt": 0,
"FareChd": 0,
"FareInf": 0,
"TaxAdt": 0,
"TaxChd": 0,
"TaxInf": 0,
"FeeAdt": 0,
"FeeChd": 0,
"FeeInf": 0,
"ServiceFeeAdt": 0,
"ServiceFeeChd": 0,
"ServiceFeeInf": 0,
"TotalNetPrice": 0,
"TotalServiceFee": 0,
"TotalPrice": 0,
"ListFlight": [
{
"FlightId": 0,

"Leg": 0,
"Airline": "string",
"StartPoint": "string",
"EndPoint": "string",
"StartDate": "2019-04-09T17:56:53.718Z",
"EndDate": "2019-04-09T17:56:53.718Z",
"FlightNumber": "string",
"StopNum": 0,
"HasDownStop": true,
"Duration": 0,
"NoRefund": true,
"GroupClass": "string",
"FareClass": "string",


P a g e 16 | 57

"Promo": true,
"FlightValue": "string",
"ListSegment": [
{
"Id": 0,
"Airline": "string",
"StartPoint": "string",
"EndPoint": "string",
"StartTime": "2019-04-09T17:56:53.718Z",
"EndTime": "2019-04-09T17:56:53.718Z",
"FlightNumber": "string",
"Duration": 0,
"Class": "string",
"Plane": "string",
"StartTerminal": "string",
"EndTerminal": "string",
"HasStop": true,
"StopPoint": "string",
"StopTime": 0,

"DayChange": true,
"StopOvernight": true,
"ChangeStation": true,
"ChangeAirport": true,
"LastItem": true
}
]
}
]
}
]
}
],
"Status": true,
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
}


Bảng mô tả cấu trúc dữ liệu SearchMonthResponse

Trường thông tin
Mô tả
Kiểu dữ liệu
Ví dụ
Status
Kết quả kết nối
bool
True
ErrorCode
Mã lỗi (nếu có)
string 

Message
Thông báo lỗi (nếu có)
string

ListMinPrice
Tháng.
int
Year
Danh sách giá vé thấp nhất
MinPrice[] 


Bảng mô tả cấu trúc dữ liệu MinPrice

Trường thông tin
Mô tả
Kiểu dữ liệu
Ví dụ
DepartDate
Ngày trong tháng
bool
2019-06-01
ListFareData

Danh sách các lựa chọn giá và

chuyến bay
FareData[]
Vui lòng xem mô tả cấu trúc dữ liệu FareData ở mục 1.1
Tags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom