Thông tin cần biết

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Web Service

  • Dữ liệu được trả về dưới dạng JSON
  • Đường dẫn mô tả API:

         http://platform.datacom.vn/swagger/ui/index#/Flights

  • Loại hành khách:
  1. Người lớn – Mã: ADT‍
  2. Trẻ em – Mã: CHD
  3. Trẻ sơ sinh – Mã: INF
  • Mã hãng hàng không: gồm 02 ký tự, ví dụ: VN, VJ, BL, JQ, QR, SA....
  • Mã thành phố, sân bay: gồm 03 ký tự, ví dụ: HAN, SGN, DAD, HPH...
  • Các thuộc tính dùng chung:

           Bảng mô tả thông tin xác thực kết nối API

Trường thông tin
Bắt buộc
Mô tả
Kiểu dữ liệu
HeaderUser

Tài khoản xác thực API
string
HeaderPass

Mật khẩu xác thực API
string
ProductKey
Không
Product key của khách hàng
string
Language
Không
Ngôn ngữ: vi hoặc en
string
AgentAccount

Mã khách hàng
string
AgentPassword

Mật khẩu tài khoản
“admin” của khách hàng
string


Thông tin tài khoản xác thực là bắt buộc với tất cả các phương thức của API.

Các mục khác phía dưới sẽ dùng chung mô tả này.

Tags:

Hướng dẫn kết nối API dữ liệu vé máy bay Datacom