Để đặt giữ chỗ ra code thật thì phải làm thế nào?

- Khách hàng phải điền tài khoản đặt giữ chỗ ( SI ) vào hệ thống phần mềm.

- Tài khoản VN: Sử dụng tài khoản đặt giữ chỗ hoặc tài khoản xuất của hệ thống Sabre (1S).

- Tài khoản VJ và BL: sử dụng tài khoản đặt giữ chỗ hoặc xuất vé bình thường.

Xem thêm hướng dẫn cài đặt tài khoản (SI)

Tags:

Câu hỏi thường gặp